Ticari Amaçlı Piyangolar İçin Açıklamalar

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER

1-Teminat

Verilecek ikramiyelerin KDV+ÖTV dahil toplam rayiç değerlerinin % 10 fazlası tutarına tekabül eden ve “Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü - Ankara” adına düzenlenecek “Gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, kati ve süresiz” banka teminat mektubu teyit edici üst yazı ile birlikte (Kampanya başlangıcı ile ikramiyelerin son teslim tarihi arası altı ayı geçen düzenlemelerde % 50 daha fazla tutarda teminat verilecektir. Bankalar tarafından düzenlenecek piyangolarda kendi bünyesi dışındaki bir bankadan teminat mektubu alınmalıdır.)

*Teminat mektubu tutarının para birimi, proforma faturalardaki para birimi ile aynı olmalıdır.

 

2-İzin Bedeli

01 Ekim 2017 tarihinden itibaren gerçek veya tüzel kişilerce Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekiliş Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen her bir kampanya için 6.000 TL + KDV’den az olmamak üzere, dağıtılması taahhüt edilen toplam ikramiye rayiç bedelinin %6’sı oranında izin bedeli + KDV’nin (İzin bedeli+%18 KDV) ve yönetmelik kapsamı dışında olan her bir uygulama için 2.000 TL.+KDV (İkramiye rayiç bedelinin döviz cinsinden belirlendiği kampanyalarda, izin bedeli + KDV’nin işlem günündeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır.) İdaremizin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR70 0001 0017 4537 7118 7350 02 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

 

Ayrıca; Genel Müdürlüğün 19/07/2019 tarih ve E.7554 sayılı Olur’una istinaden; kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması ilkesinden hareketle, karşılığı nakit olmayan piyangoları düzenleyecek gerçek veya tüzel kişilerden, 19/07/2019 tarihinden itibaren,

 

      1. Bir kampanya döneminde farklı katılımcı listeleri üzerinden yapılacak her bir çekiliş için,

      2. Aynı katılımcı listesi üzerinden farklı tarihlerde veya farklı saatlerde yapılacak her bir çekiliş için,

 

Ayrı ayrı, 6.000- TL + KDV den az olmamak üzere, her bir çekilişte dağıtmayı taahhüt ettikleri toplam ikramiye rayiç bedelinin %6'sı oranında izin bedeli + KDV İdaremizin, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR70 0001 0017 4537 7118 7350 02 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.,

 

3-Piyangoyu düzenleyen kişi ya da kuruluşa ait “Noter Onaylı İmza Sirküleri”

Yardım amaçlı piyangolarda, tüm bilgileri içeren “Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı “

 

4-Piyangonun gerçek kişilerce düzenlenmesi halinde ilgililere ait “Sabıka Kaydı” belgesi

 

5-Piyango ve çekilişe ikramiye olarak konulan;

-Eşya ve taşıtlara ilişkin; ürünün markasını, modelini, güncel satış değerini ve ÖTV ve KDV tutarını belirten indirimsiz fatura veya proforma fatura

-Seyahat veya hizmete ilişkin fiyat teklifi veya sözleşme

(Seyahatin veya hizmetin içeriği, süresi, kullanım yeri ve tarihleri, gidiş-dönüş yol ücreti, tam-yarım pansiyon konaklama gibi hususlar ile KDV tutarı açıkça belirtilmiş olmalıdır.)

-Gayrimenkullere ilişkin tapu senedi veya satış vaadi sözleşmesi, güncel değeri belirleyecek ekspertiz raporu (ilgili Oda veya Kurumun tayin edeceği eksperler tarafından düzenlenmiş olmalıdır)

-İkramiyelere ilişkin belgelerin imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.

 

 

6-Çekiliş sonuçlarının yerel gazetede ilan edilmesi halinde ilgili gazeteden alınan yazı

Gazetenin günlük, haftalık (hangi günler olduğu belirtilerek) vs. yayınlandığına ilişkin

 

7-Diğer ilgili mevzuat gereğince izin alınması zorunlu olan diğer kurumlardan alınacak izin belgesi

 

8-Gerekli olması halinde İdarece istenecek diğer belgeler

 

KARŞILIĞI (İKRAMİYESİ) NAKİT OLMAYAN PİYANGOLAR VE ÇEKİLİŞLERLE İLGİLİ OLARAK YUKARIDA BELİRTİLEN BİLGİ VE BELGELERİN, BİR DİLEKÇEYE EKLİ OLARAK HAZIRLANARAK, KAMPANYA BAŞLAMA TARİHİNDEN 15 GÜN ÖNCE İDAREMİZE FAX YOLUYLA İLETİLMESİ ESASTIR. FAX ÇEKİLDİKTEN BİR SAAT SONRA TELEFONLA ARANARAK, TAMAM TEYİDİ ALINMASI ÜZERİNE EVRAK ASILLARININ İMZALI VE GÜNCEL TARİHLİ BİR ŞEKİLDE İDAREYE ULAŞTIRILMASI, İDAREDEN İZİN ALINMADAN ÖNCE KAMPANYA İLE İLGİLİ DUYURU YAPILMAMASI, KUPON-BİLET BASIMINA BAŞLANILMAMASI, TAAHHÜT EDİLEN VE İDAREDEN ALINAN İZİN YAZISINDA BELİRTİLEN KOŞULLARIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

BİLGİ ALINACAK ADRES, TELEFON, FAKS

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı

Gençlik Cad. Şehit Erdönmez Sk. No:11 Anıttepe/ANKARA

TEL NO.:

Direk: 418 34 27

Santral: 417 91 00 /1301-1609-1310-1401-1208-1101-1602

FAX NO:417 76 97-418 61 48

 

 

 

 

 

Sayfa 2